Οδηγίες για συγγραφείς

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η υποβολή της περίληψης θα πρέπει να γίνει σε δύο αντίτυπα ένα με τα στοιχεία των συγγραφέων και ένα ανώνυμο. Το κείμενο με τα στοιχεία των συγγραφέων θα έχει την εξής δομή:  Τίτλος- Θεματική στην οποία εντάσσεται η εργασία- Ονοματεπώνυμο συγγραφέα- Ιδιότητα-Ηλεκτρονική διεύθυνση- Κείμενο περίληψης- Λέξεις κλειδιά. Στο ανώνυμο κείμενο θα παραληφθούν το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του/των συγγραφέα/ συγγραφέων.

Ειδικότερα, η περίληψη πρέπει να υποβληθεί σε Word2000+, με TIMES NEW ROMAN, ως εξής:

Τίτλος (16pt, Bold)

Ταχυδρομική  και Ηλεκτρονική διεύθυνση και ιδιότητα των συντακτών (12pt)

Η λέξη «Περίληψη» στο κέντρο (12pt)

Το κείμενο της περίληψης 200-400 λέξεις (11pt)

Λέξεις κλειδιά, μέχρι 5 (11pt)

Διάστιχο: 1,5

Στοίχιση: πλήρης

Περιθώρια: επάνω και κάτω 2,54 εκ.,  αριστερά και δεξιά: 3,17 εκ.

Κάθε σύνεδρος μπορεί:

  • Να συμμετέχει σε περισσότερες από μία επιστημονικές δραστηριότητες του Συνεδρίου και έως τρεις συνολικά.
  • Να παρουσιάσει μία μόνο εργασία, στην οποία και αναγράφεται πρώτος, ενώ μπορεί να συμμετέχει στη συγγραφική ομάδα και άλλων εργασιών και έως τρεις συνολικά.

Προσοχή!

  • Ο χρόνος της ανακοίνωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά.
  • Τα Θεματικά Συμπόσια οργανώνονται από έναν Πρόεδρο και περιλαμβάνουν 4-5 εισηγήσεις και ένα Συζητητή. Ο Πρόεδρος, ο οποίος μπορεί να είναι παράλληλα και ομιλητής, έχει την ευθύνη να υποβάλει τον Τίτλο και την Περίληψη του Συμποσίου, το Όνομα του συζητητή, τα Ονόματα των ομιλητών και τα Κείμενα των εισηγήσεων, στο παραπάνω χρονικό διάστημα.

Οι εισηγητές εφόσον επιθυμούν η εργασία τους να δημοσιευθεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου καλούνται να παραδώσουν ολοκληρωμένη την ανακοίνωσή τους μέχρι 1 Ιουλίου 2022. Οδηγίες για τη μορφή και τον τρόπο υποβολής των γραπτών εργασιών θα ακολουθήσουν μετά την έγκριση των περιλήψεων.Τα τελικά κείμενα θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην έκδοση των Πρακτικών. Σημειώνεται ότι η αποδοχή της περίληψης, με σκοπό την ανακοίνωση στο Συνέδριο, δεν σημαίνει και την αποδοχή του τελικού κειμένου προς συμπερίληψη στην έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου.

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους εισηγητές και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Συνεδρίου https://conf2022.ptde.uoi.gr/.